ΒΙΒΛΙΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

V.PETRIDIS and A.KEHAGIAS “Predictive Modular Neural Networks: Application to Time Series “Kluwer Academic Publishers,  314  σελίδες, Boston 1998.

ΒΙΒΛΙΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

1. Β.ΠΕΤΡΙΔΗΣ, “Ηλεκτρικές Μετρήσεις”.  Σελίδες 265,  Θεσσαλονίκη  1988. Τελευταία επανέκδοση 2010.

2. Β.ΠΕΤΡΙΔΗΣ  “Συστήματα Μετρήσεων”. Σελίδες 223,  Θεσσαλονίκη 1986. Τελευταία επανέκδοση 2007.

3. Β.ΠΕΤΡΙΔΗΣ, “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” Τόμος Ι, Σελίδες 234, Θεσσαλονίκη 1986.

4. Β.ΠΕΤΡΙΔΗΣ, “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” Τόμος ΙΙ,Σελίδες 210, Θεσσαλονίκη 1986.

5. Β.ΠΕΤΡΙΔΗΣ, “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” Τόμος Α”, Σελίδες 462, Θεσσαλονίκη, 2001. Επανέκδοση 2008.

6. Β.ΠΕΤΡΙΔΗΣ, “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” Τόμος Β”, Σελίδες 440, Θεσσαλονίκη, 2005. Τελευταία επανέκδοση 2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

1.V.G. KABURLASOS , V. PETRIDIS, Learning and Decision-Making in the framework of fuzzy lattices,  pp.55- 96. In “New Learning paradigms in Soft Computing” Eds L.C. Jain and J. Kacprzyk,  Physica-Verlag, 2002.

2.V. PETRIDIS, V. SYRRIS, “Machine Learning Techniques for Environmental Data Estimation” pp. 195-214. In “Computational Intelligence Based on Lattice Theory”. Eds., V. G. Kaburlasos and G. X. Ritter, Springer, 2007.

3. P.  Fragkou, A. Kehagias, V. Petridis,  “Segmentation of Greek Texts by Dynamic Programming”, pp. “Tools in Artificial Intelligence”, edited by Paula Fritzsche, ISBN 978-953-7619-03-9, In-Teh, 2008.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. P.A.LINDSAY and V.PETRIDIS, “New formulation of noise in collision-free systems II”. Int. J .of Electronics, vol.38, p.p.289-291, 1975.

2. V.PETRIDIS and P.A.LINDSAY, “New formulation of noise in collision-free systems III”. Int. J .of Electronics, vol.38, p.p.293-329, 1975.

3. V.PETRIDIS, “Numerical solution of eigenvalue problems in control and communication”. Int. J .of Electronics, vol.43, p.p.377-385, 1977.

4. N.MARGARIS, C.LAOURDAS, M.NIKOLAIDIS, V.PETRIDIS, “Very low cost RAM waveform generator”. IEEE Transactions on Industrial Electronics and Control Instrumentation, vol. IECI-27, p.p.39-41, Feb.1980.

5. V.PETRIDIS, “A method for bearings-only velocity and position estimation”.IEEE Transactions on Automatic Control, vol.AC-26, p.p.488-493 Apr. 1981.

6. V.PETRIDIS, “On the convergence properties of some cautious controllers”.IEEE Transactions on Automatic Control, vol.AC-26, p.p.554-556 Apr.1981.

7. N.MARGARIS, V.PETRIDIS, D.EFTHYMIATOS, “Phase-locked loop control of a nonlinear DC motor”. IEEE Transactions on Industrial Electronics and Control Intrumentation vol.29, p.p.91-93, Feb.1982.

8. N.MARGARIS, V.PETRIDIS, “A phase-locked regulator system study of a separately excited DC motor with phase-frequency comparator”. Int.J.of Electronics, vol.52, no.2, p.p.141-156, 1982.

9. N.MARGARIS, V.PETRIDIS, “A phase-locked regulator system study of a separately excited DC motor with triangular phase comparator”. Int. J.of Electronics, vol.52, no.3, p.p.241-261, 1982.

10. V.PETRIDIS, J.THEOCHARIS, “Analysis of a pulse position modulation inverter drive”. Int. J .of Electronics, vol.53, no.5, p.p.457-472, 1982.

11. N.MARGARIS, V.PETRIDIS, “A general purpose power controller”.IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.IE-30, no.1, p.p.62-64, Febr. 1983.

12. N.MARGARIS, V.PETRIDIS, “Phase-locked speed regulation of universal motors”. Int. J .of Electronics”, vol.55, no.6, p.p.843-850, 1983.

13. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS, “Comparison of three nonlinear filtering schemes”. Int. Journal Of Information Sciences”, vol.32, p.p.91-116, 1984.

14. N.MARGARIS, V,PETRIDIS, “PLL speed regulation of Fractional Horsepower Universal and series Motors”. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.IE-31, no.3, p.p.277-281, Aug. 1984.

15. N.MARGARIS, V.PETRIDIS, “Voltage pump phase-locked loops”. IEEE Transactions of Industrial Electronics”, vol.IE-32, no.1, p.p.41-49, Feb.1985.

16. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS, “A novel PPM Scheme (the 3-l, CS-E-PPM) with Application to Inverter Drives”, Int. J .of Electronics, vol.61, no.6, p.p.875-893, 1987.

17. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS, “Analysis of the 3-l-DF-PPM Inverter Drive Scheme”, Int. J. of  Electronics, vol.62, no.3, p.p.773-788, 1987

18. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS “2-L TC-PPM scheme as a means of generating PWM waveforms” Int. J .Electr. vol.69,1990, p.p.467-485.

19. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS “Spectral Errors in 3-L PWM schemes” Int. J   .Electr. vol.69, 1990,p.p.451-465.

20. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS “Three Level double frequency pulse position modulation inverter scheme: Experimental Results and comparison with pulse-width modulator schemes” etz Archiv vol.12, June, 1990, p.p.179-186.

21.  T.D.TSIBOUKIS, N.A.GOLIAS, V.PETRIDIS “Planning Optimal Smooth Paths for Mobile Robots by using an Electric Analogue” , International Journal of  Theoretical Electrotechnics, 480, No. 2, pp. 251-257, 1992.

22. J.THEOCHARIS,V.PETRIDIS, “Harmonic Insertion in PWM Inverter Drive Schemes” ETEP  Vol.2  May/June 3,1992 pp. 143-151.

23.J.THEOCHARIS,V.PETRIDIS, Neural Network Observer for Induction Motor  Control”, IEEE Control Mag. pp. 26-37, April 1994.

24. A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, S. KAZARLIS ” Genetic Algorithm Solution to the Economic Dispatch Problem”, IEE Proceedings-Generation, Transmission, Distribution, Vol. 141, No 4, pp.377-382, July 1994.

25. S. J. KIARTZIS, A.G. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, ” Short Term Load Forecasting Using Neural Networks”  Electric Power Systems Research ,vol. 33 No. 1, pp.1-6,1995.

26. V. PETRIDIS K. PARASCHIDIS, ” On the Properties of the Feedforward Method : A Simple Training Law for On-Chip Learning “, IEEE Trans. on Neural Networks , Vol. 6, No. 6, November 1995, pp. 1536-1541.

27. V. PETRIDIS , A. KEHAGIAS , “Modular Neural Networks for Bayesian Classification of Time Series and the Partition Algorithm”, IEEE Trans. on Neural Networks , Vol. 7, No. 1, January 1996, pp. 73-86.

28.  S. KAZARLIS, A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, “A Genetic Algorithm Solution to the Unit Commitment Problem”  IEEE Trans. on  Power Systems Vol. 11, No 1, pp. 83-92, February 1996.

29. V. PETRIDIS and A. KEHAGIAS, “A Recurrent Neural Network Implementation of  Bayesian Time Series Classification “, Neural Computation, Vol. 8, No. 2,pp. 357-372, February 15,1996.

30.A.KEHAGIAS, V. PETRIDIS , ” Predictive Modular Neural Networks for Time Series Classification”, Neural Networks, Vol. 10, No. 1, pp. 31-49, 1997.

31.N. FAHANTIDIS,K. PARASCHIDIS , V. PETRIDIS,Z. DOULGERI, L. PETROU, G. HASAPIS ,“Robot Handling of Flat Textile Materials” .IEEE Robotics  and Automation Magazine, Vol.4 ,No. 1, March 1997,pp.34-42.

32.K. PARASCHIDIS, N. FAHANDIDIS, V. PETRIDIS, Z. DOULGERI, L. PETROU, G. HASSAPIS , “A Robotic System for Handling Textile and Non Rigid  Flat Materials”  , Computers in Industry ,Vol. 26, pp. 303-313 ,1995.

33. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, S. J. KIARTZIS, M. C. ALEXIADIS, A. H. MAISSIS, “ A Neural Network Short Term Load Forecasting Model for the Greek Power System”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 11, No. 2, pp. 858-863, May 1996.

34.S. J. KIARTZIS, C. E. ZOUMAS, J. B. THEOCHARIS, A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS “ Short Term Load Forecasting in an Autonomous Power System Using Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 12, No 4, pp. 1591-1596, November 1997.

35.  V. PETRIDIS, S. KAZARLIS and A. BAKIRTZIS, ” Varying Quality Functions in Genetic Algorithm Constraint Optimization: The Cutting Stock and Unit Commitment Problems”, IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, Vol.28, Part B, No. 5, October 1998.

36. KIARTZIS S., A. KEHAGIAS, A. BAKIRTZIS,V. PETRIDIS ” Short Term Load Forecasting Using A Bayesian Combination Method” .  International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 19, N0. 3, pp. 171-177, 1997.

37. V. PETRIDIS A. KEHAGIAS ”   Predictive Modular Fuzzy Systems for Time Series Classification”.  IEEE Trans. on Fuzzy Systems , Vol. 5, No. 3, pp. 381-397,August 1997.

38. V. KABURLASOS, V. PETRIDIS  “Fuzzy Lattice Neurocomputing (FLN): A Novel Connectionist Scheme for Versatile Learning and Decision Making by Clustering” International Journal of Computer and their Applications . Vol. 4, No. 3,  December 1997.

39. V. PETRIDIS and A. KEHAGIAS “A Multi-model Algorithm for Parameter Estimation of Time-varying Nonlinear Systems”, Automatica, Vol. 34, No. 4,pp.469-475, 1998.

40. A. KEHAGIAS V. PETRIDIS “Time-Series Segmentation Using Predictive Modular Neural Networks”. Neural Computation , Vol. 9, No. 8, pp. 1691-1709, November 15,1997.

41. P.ADAMIDIS ,V. PETRIDIS “Parallelization of Neural Networks and Genetic Algorithms”, International Journal of Computer Mathematics , Vol. 67, No 3-4, pp. 105-125, 1998.

42. V. PETRIDIS, E. PATERAKIS, A. KEHAGIAS “ A Hybrid Neural-Genetic Multi-Model Parameter Estimation Algorithm” IEEE Transactions on Neural Networks, Special issue on hybrid systems , Vol. 9, No. 5, pp. 862-876, September 1998.

43. V. PETRIDIS, V.G. KABURLASOS “ Fuzzy Lattice Network (FLNN): A Hybrid Model for Learning” IEEE Transactions on Neural Networks, Special issue on hybrid systems, Vol. 9, No. 5, pp. 877-890, September 1998.

44. V. PETRIDIS, V. KABURLASOS “Learning in the Framework of Fuzzy Lattices” IEEE Tr. on Fuzzy Systems, vol.7, No 4, pp. 422-440,  August 1999.

44a. V. PETRIDIS, V. KABURLASOS  Errata on “Learning in the Framework of Fuzzy Lattices” IEEE Tr. on Fuzzy Systems, vol.8, No 2, April 2000.

45.  V. KABURLASOS, V. PETRIDIS “Fuzzy Lattice Neurocomputing (FLN) Models”, Neural Networks, vol. 13, pp.1145-1169, 2000.

46. P.  MASTOROCOSTAS, J.  THEOCHARIS, V. PETRIDIS ”A Constrained Orthogonal Least Squares Method for Generating TSK Fuzzy Models: Application to Short Term Load Forecasting”, Int. Journal of Fuzzy Sets and Systems, vol.118, pp.215-233, 2001.

47. V. G.  KABURLASOS, V. PETRIDIS,   P.N. BRETT and D. A. BAKER  “ Estimation of the stapes thickness in stapedotomy using a machine learning technique” IEEE Transactions on Information  Technology  in biomedicine, vol. 3 No 4, pp. 268-277, December 1999.

48.S. A.  KAZARLIS, S.E. PAPADAKIS, J. B. THEOCHARIS,V. PETRIDIS “Micro-genetic  Algorithms as Generalized Hill Climbing Operators for GA Optimization” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 5, No. 3, pp. 204-217, June 2001.

49.V. PETRIDIS, V. KABURLASOS   “Clustering and Classification in structured Data Domains Using Fuzzy Lattice Neurocomputing” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol.13, No. 2, pp. 245-260, March/April 2001.

50.V. PETRIDIS,  A. KEHAGIAS, L. PETROU, A. BAKIRTZIS, N. MASLARIS, S. KIARTZIS, H. PANAGIOTOU “ A Bayesian Multiple Models Combination Method for Time Series Prediction” Journal of Intelligent and Robotic Systems. Special issue on Intelligent Forecasting Methodologies and Industrial Applications, vol. 31, pp. 69-89, 2001.

51.A. BAKIRTZIS, P. BISKAS, C. ZOUMAS, V. PETRIDIS “Optimal Power Flow by Enhanced Genetic Algorithm” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 2, pp. 229-236, May 2002.

52. V. G. KABURLASOS, V. SPAIS, V. PETRIDIS, L. PETROU, S. KAZARLIS, N. MASLARIS, A. KALLINAKIS, “Intelligent Clustering Techniques for Prediction of Sugar Production” Mathematics and Computers in Simulation, (60), pp.159-168, 2002.

53. A. KEHAGIAS, V. PETRIDIS, “Predictive Modular Neural Networks for Unsupervised Segmentation of Switching Time Series: The Data Allocation Problem”,  IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 13, No. 6, pp. 1432-1449, November 2002.

54. V. PETRIDIS, S. KAZARLIS, V. KABURLASOS, “ACES: an interactive software platform for self-instruction and self-evaluation in automatic control systems” IEEE Transactions on Education, Vol. 46, No.1,  pp. 102- 110, February 2003.

55. V. PETRIDIS, V. KABURLASOS, “FINkNN: A Fuzzy Interval Number k-Nearest Neighbor Classifier for Prediction of Sugar Production from Populations of Samples” Journal of Machine Learning Research, Vol. 4, Jan. 2004 pp.17-37.

56. Ath. Kehagias, V. Petridis, V.G. Kaburlasos, and P. Fragkou. “A Comparison of Word- and Sense-based Text Categorization Using Several Classification Algorithms”. Journal of Intelligent Information Systems, Kluwer Academic Publishers Vol 21. No.3 November 2003, pp. 227-248.

57. Ath. Kehagias, A.Nicolau, V. Petridis, and P. Fragkou. “Text Segmentation by Product Partition Models and Dynamic Programming”. Journal of Mathematical and Computer Modeling, Elsevier, Vol. 39, 2004, pp. 209-217.

58. C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, J.B. Theocharis and V. Petridis, “A Genetic Algorithm Approach to the Hydrothermal Coordination Problem”,  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19. No. 3, pp. 1356-1364,  August 2004.

59. P. Fragkou, V. Petridis and  Ath. Kehagias. “A Dynamic Programming Algorithm for Linear Text Segmentation”, Journal of Intelligent Information Systems, Kluwer Academic Publishers, Vol 23. No.2,  2004, pp. 179-197.

60. A. KEHAGIAS, E. NIDELKOU, V. PETRIDIS,  “A Dynamic Progamming Segmentation Procedure for Hydrological and Environmental Time Series”,  Stochastic Environmental Research and Risk Management, Vol. 20,   Issue: 1-2.   pp. 77-94.   Jan. 2006.

61. Biskas PN, Ziogos NP, Tellidou A, Zournas CE, Bakirtzis AG, Petridis V ,  “Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF” IEE PROCEEDINGS-GENERATION TRANSMISSION AND DISTRIBUTION   Vol. 153   Issue: 1   pp. 16-24  , JAN 2006.

62.   Dimoulas, C; Kalliris, G; Papanikolaou, G, V. Petridis and A. kalambakas, “Bowel-sound pattern analysis using wavelets and neural networks with application to long-term, unsupervised, gastrointestinal motility monitoring” EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS   Vol. 34,   pp. 26-41  , 2008.

63.N. E. Mitrakis, J. B. Theocharis and V. Petridis, “A Multilayered Neuro-Fuzzy Classifier with Self-Organizing Properties”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 159, No. 23, pp. 3132- 3159,  December 2008.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. V.PETRIDIS, P.A.LINDSAY, “A more general noise theory”.

Symposium on microwave devices and noise, English  Institute of Physics and IEE, May 1973, London.

2. V.PETRIDIS, F.H.MAROOF,P.A.LINDSAY, “Noise in high perveance crossed field systems”. ÉÅÅ Symposium on “High perveance charge flows”, May 1974, London.

3. V.PETRIDIS, “A new position and velocity estimation scheme from passive measurements”. EUSIPCO-80 (1st EUropean Signal Processing Conference, 1980) 16-19 Sept., 1980, Lauzanne, Switzerland. Swiss Federal Institute of Technology. Proceedings p.211.

4. N.MARGARIS, V.PETRIDIS, Phase-locked loop control schemes of linear and nonlinear DC motors”. ICEM-80 (International Conference on Electrical Machines), 15-17 Sept. 1980, Athens. Proceedings vol.2, p.p.586-593.

5. V.PETRIDIS, “Bearings only target tracking via partitioning estimation algorithms” Invited paper. 6th   I F AC (International Federation of Automatic Control) Symposium on Identification and System parameter Estimation”, June 7-11, 1982. Washington D.C., U.S.A.. Proc. p.p.1659-1664.

6. V.PETRIDIS, J.THEOCHARIS, “A pulse position modulation inverter drive system-harmonic effects”. ICEM-80 (International Conference on Electrical Machines) Sept. 1982 Budapest, Hungary Proceedings vol. I, p.171.

7. V.PETRIDIS, “Target Tracking Using Partitioning Estimation Algorithms”, Melecon 83, 24-26 Ìay, 1983 Athens. Proc. C4.05.

8. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS, “Analysis of Two New PPM Inverter Schemes”, Intern. Conf. on Electrical Machines, Lausanne, Switzerland, Sept. 1984. Proc. p.p.220-224.

9. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS, “A Microprocessor Inverter Controller for PWM and PPM Schemes”, Intern. Conf. on Industrial Electronics Control and Instrumentation, Tokyo, Japan, 22-26 Oct. 1984. (IEEE Industrial Electronics Committee).

10. J.THEOCHARIS, V.PETRIDIS, “A General PWM Scheme Based on the Insertion of Higher Harmonics”. ICEM-88, Pisa, Italy, 12-14, Sept.1988.

11. V.PETRIDIS, T.TSIBOUKIS “An optimal solution to the navigation problem based on an electromagnetic analogue” Proc. EURISCON 1991 ,Kluwer Acad. Publ. 1992, pp. 297-303.

12. J.THEOCHARIS,V.PETRIDIS, “A Neural Network Adaptive Observer for Field Oriented Control” IEEE Symposium on Ind. Electronics, May 1992, Xian China.

13. V.PETRIDIS, S. KAZARLIS, A. PAPAIKONOMOU “A Hybrid Genetic Algorithm for training Neural Networks”  Artificial Neural Networks, vol. 2 (eds. I. Aleksander and J. Taylor),ICANN 92, Elsevier  pp 953-956,Brighton U.K. , 1992.

14. V. PETRIDIS , P. ADAMIDIS ,K.G. MARGARITIS , “On the Parallel Simulation of Artificial Neural Networks”, Conf. of the Association od Physisists, Xanthi,  Greece, 1993.

15. V. PETRIDIS , K. PARASCHIDIS , “A simple Training Law Suitable for On-Chip Learning”, Proceedings ICANN 93 ,Amsterdam , The Netherlands, Sept. 1993.

16. V. PETRIDIS, P. ADAMIDIS, K.G. MARGARITIS, ” On the Realization of Back-Propagation on a Transputer Based System” Proceedings ICANN 93, Amsterdam , The Netherlands, Sept. 1993.

17. V. PETRIDIS ,S. KAZARLIS  & A. PAPAIKONOMOU, “A genetic algorithm for training recurrent neural networks”, Proc. IJCNN 93, Oct. 93, vol. 3, pp. 2706-2709, Nagoya, Japan.

18. V. PETRIDIS , K. PARASCHIDIS , “Structural Adaptation Based on a Simple Learning Algorithm”, Proc. IJCNN 93, vol. 1, pp. 621-624, Oct. 93, Nagoya, Japan.

19. V. PETRIDIS, Z. DOULGERI, K. PARASCHIDIS, N. FACHADIDIS, “Sensors: Applications to Robotics” Technical Chamber of Greece Workshop , Sensors 93, Athens, Greece, May 1993.

20. V. PETRIDIS  and S. KAZARLIS “Varying quality function in genetic algorithms and the cutting problem”, IEEE Conf. on Evolutionary Computation, June 1994,pp.166-169, Orlando, USA.

21. V. PETRIDIS and S. PAPAIKONOMOU “Recurrent neural networks as pattern generators”, IEEE Intern. Conf. on Neural Networks, June 1994, pp.872-875, Orlando, USA.

22. A. KARAKEREZIS, Z. DOULGERI, V. PETRIDIS, ” A gripper for Handling Flat Non-Rigid Materials”, 11th International Conference of Robotics and Automation in Construction (ISARC), Brighton UK, May 1994.

23.   K. PARASCHIDIS, N. FAHANDIDIS, V. PETRIDIS, Z. DOULGERI, L. PETROU, G. HASSAPIS , “A Robotic System for Handling Textile and Non Rigid  Flat Materials” Computer Integrated Manufacturing and Industrial Automation , Patras Greece, June 1994, Proc. pp.98-105.

24.  S. KAZARLIS, A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, “A Genetic Algorithm Solution to the Unit Commitment Problem” . Presented in IEEE Symp. on Power Sys. Winter 1995.

25.  A. KARAKEREZIS, Z. DOULGERI, V. PETRIDIS, “A Robotic Gripping System With Consideration Of Grasping Flat Non Rigid Materials”, IECON 94 Bologna ,Italy , Sept. 1994.

26.  A. KARAKEREZIS, M. IPPOLITO, Z. DOULGERI, C. RIZZI, C. CUGINI,          V. PETRIDIS,  “Robotic Handling For Flat Non Rigid Materials” IEEE SME San Antonio Texas , USA, 1995.

27.  A. KARAKEREZIS, M. IPPOLITO,  Z. DOULGERI, C. RIZZI,  V. PETRIDIS,       “A Flexible Gripping System For Handling Irregular Flat Non Rigid Materials ” EURISCON 94 , Malaga, Spain, Proc., pp. 1365-1378, Vol. 3, Aug. ,1994.

28. A. KARAKEREZIS, M. IPPOLITO,  Z. DOULGERI, C. RIZZI,  V. PETRIDIS, “Handling of Flat Non Rigid Materials With Consideration Of Robotic Gripping Systems”  Soc. of Man. Eng. RI/ SME  Fifth World Conference On Robotics Research, Boston, USA, 1994.

29. S. KIARTZIS, A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS ” Neural Networks Application To Short Term Load Forecasting “, Intelligent System Applications to Power Systems, Proc. ISAP 94, Vol. 1, pp. 339-344, Sep. 1994, Monpelier, France.

30. A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, S. KIARTZIS, M. ALEXIADIS ,A. MAISIS” A Neural Network Short Term Load Forecasting For The Greek Power System”  paper 95 SM 544-7-PWRS  , IEEE/PES 1995 Summer Meeting.

31. V. Vassiliadis, L. Petrou,Z. Doulgeri, V. Petridis, G. Hassapis ” A Knowledge Base and Inference Tool for Handling Non-Rigid Materials “.  ISIE 95 Athens.

32. Kazarlis S.A. Bakirtzis A.G. Petridis V.,” A Genetic Algorithm Solution to the Unit Commitment Problem”. Workshop on Contemporary Problems in Power Engineering, 11-12 April 1995, pp. 285-298, Thessaloniki Greece.

33. A. BAKIRTZIS, S. KIARTZIS, V.PETRIDIS, A. KEHAGIAS ” A Bayesian Method for Short-Term Load Forecasting”. Proc. of.  3rd Balkan Conference on Operations Research, pp.1386-1399,Thessaloniki, Greece, October 16-19 ,1995.

34. A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, S. KIARTZIS, A. MAISSIS ” A Neural Network Short Term Load Forecasting Model for the Power System of the Island of Crete” 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, 8th ISTET 1995, pp.152-155, Thessaloniki, Sept. 1995.

35. V. PETRIDIS, V.KAMBOURLAZOS, A.KEHAGIAS,E. PATERAKIS “Fuzzy, Neural and GA Methods for Intelligent Control”  Proceedings of Conference on Modern Technologies of Intelligent Control, TEE Dec., 1995 Athens.

36. PARASCHIDISK.,FAHANTIDIS N. VASSILIADIS V.,PETRIDIS V.,DOULGERI Z.,PETROU L.,HASAPIS G. “Towards Intelligent Handling of Non Rigid Materials” ECPD Intern. Conference on Advanced Robotics and Intelligent Automation. Sept. 1995, Athens.

37.  A. ADAMIDIS ,V. PETRIDIS, “Cooperating populations with different evolution behaviour, Proc. 1996 IEEE Intern. Conf. on Evolutionary Computation,ICEC 96,pp.188-191, Nagoya, Japan, May 20-22,1996.

38.  V. KABURLASOS,V.  PETRIDIS”Fuzzy Lattice Neurocomputing (FLN)” Proc. of the ISCA 5th Inern. Conf.. Intelligent Systems, pp.56-60, June 19-21,1996 Reno,Nevada USA.

39. V. PETRIDIS V. KABURLASOS ,”FLN: A Fuzzy Lattice Neurocomputing Scheme For Clustering”, Proc. of World Congress On Neural Networks , pp. 942-945  Sept. 1996, San Diego CA, USA.

40. V. PETRIDIS,V.G.KABURLASOS, P. BRETT,T. PARKER, J.C.C. DAY,”Two Level Fuzzy Lattice (2L-FL) Supervised Clustering: A New Method For Soft Tissue Identification in Surgery”, Proc. IEEE-SMC Computational Engineering in Systems Applications (CESA 96 IMACS),pp.232-237,July 9-12,1996,Lille,France

41. V. PETRIDIS,”System Identification.An Intelligent Approach” Proc. of Intern. Workshop On Developments In Industrial Control Systems:Tools And Applications,October 10-11 1996, Thessaloniki,Greece.

42. A. KEHAGIAS V. PETRIDIS, “Predictive Modular Fuzzy Systems for Intelligent Sensing” Proc. of IEEE Intern. Conf. on Systems, Man and Cybernetics,pp.2816-2821, October 14-17,1996, Beijing, China.

43. V. PETRIDIS and A. KEHAGIAS , “Recurrent Neural Nets for Parameter Estimation” in Solving Engineering Problems with Neural Networks , pp. 217-220, edited by A. B. Bulsani, S. Kallio and D. Tsaptsinos, Proc. of the Intern. Conf. on Engineering Applications of Neural Networks,EANN96,London, England,June,1996.

44. S. J. Kiartzis, C. E. Zoumas, A. G. Bakirtzis and V. Petridis, “Data Pre-processing for Short-Term Load Forecasting in an Autonomous Power System using Artificial Neural Networks”, Proceedings of the Third IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 96, Rodos, Greece, October 1996, Vol. 2, pp. 1021-1024.

45. V. KABURLASOS, V. PETRIDIS , P. BRETT, D. BAKER ,”On-Line Estimation of the Stapes Bone Thickness in Stapedotomy by Learning a Linear Association of the Force and Torque Drilling Profiles”  Proc. IASTED International  Conference in Intelligent Information Systems. Dec. 1997, Grand Bahama Island, Bahamas.

46.  A. HATZOPOULOS, G. KOUKAS, G. MPINOS, V. PETRIDIS, A. KEHAGIAS’ Analog Implementation of the Incremental Credit Assignment (ICRA) Scheme for time Series Classification”. Proc.  13th International Conference on Digital Signal Processing. July 2-4,1997, Santorini, Greece.

47. V. KABURLASOS, V. PETRIDIS, B. ALLOTTA, P. DARIO “Automatic detection of Bone Breakthrough in Orthopedics by Fuzzy Lattice Reasoning (FLR):The Case of Drilling in the Osteosynthesis of Long Bones” ,Proc. M.C.P.A. 97 , pp 33-40 ,2nd International Workshop on Mechatronical Computer Systems for Perception and Action, Pisa, Italy 1997.

48. S. KAZARLIS, A. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS “Optimal Unit  Commitment Using Genetic Algorithms” CIGRE Greek national Committee, Athens, Greece, 4-5 December 1997.

49. P. ADAMIDIS, S. KAZARLIS, V. PETRIDIS “ Advanced Methods for Evolutionary Optimization” LSS 1998, July 15-17, Patras, Greece.

50. A. KEHAGIAS,  V. PETRIDIS “Data Allocation for Unsupervised Decomposition of Switching Time Series by Predictive Modular Neural Networks” 8th IFAC Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications , LSS ’98, July 15-17,1998, Patras Greece.

51. V. PETRIDIS , A. KEHAGIAS, L. PETROY,H.PANAGIOTOY,N.MASLARIS “Predictive Modular Neural Network Methods for Prediction of  Sugar Beetle Crop Yield”, IFAC-CAEA ’98, Control Applications and Ergonomics in Agriculture, June 14-17 , 1998,Athens Greece.

52. V.G. KABURLASOS, V. PETRIDIS, P. BRETT, D. BAKER “ Learning a Linear Association of Drilling Profiles in Stapedotomy Surgery “, IEEE 1998 International Conference on Robotics and Automation, May 16-21, 1998, Leuven, Belgium.

53. S. VLASSIS, S. SISKOS, A. HATZOPOULOS, V. PETRIDIS, A. KEHAGIAS “Analog  CMOS Design Of The Incremental Credit Assignment (ICRA) Scheme For Time Series Classification”  IEEE International  Symposium On Circuits and Systems , ISCAS 98 ,Monterey , California ,USA, May 31- June 3,1998

54. S. J. KIARTZIS,  S.E. PAPADAKIS, J.B. THEOCHARIS, A.G. BAKIRTZIS, V. PETRIDIS, “ “DAPHNE”  A Neural Network Based Short-Term Load Forecasting Program: Application to An Autonomous Power System” European Robotics Intelligent Systems and Control Conference, EURISCON 98 ,Athens, Greece, June 22-25, 1998. Also, included in “Advances in Manufacturing“, edited by S. Tzafestas, Springer, London 1999, ISBN 1-85233-126-7, pp 181-188.

55. E. PATERAKIS, V. PETRIDIS, A. KEHAGIAS  “Genetic Algorithm in Parameter Estimation of Nonlinear Dynamic Systems”, Fifth International Conference on Parallel Problem Solving From Nature (PPSN-V) ,Amsterdam, Netherlands, September 27-30,1998.

56. S. KAZARLIS, V. PETRIDIS, Varying Fitness Function in Genetic Algorithms: Studying the Rate of Increase of the Dynamic Penalty Terms”  , Fifth International Conference on Parallel Problem Solving From Nature (PPSN-V) ,Amsterdam, Netherlands, September 27-30,1998.

57. V. PETRIDIS , V.G. KABURLASOS,  A. KEHAGIAS “Applications of Intelligent Control Techniques to Surgical Procedures”  2nd Conference on Automation Technology, Thessaloniki , Greece, 2-3 October , 1998.

58. V.G. KABURLASOS , V. PETRIDIS  “A Unifying Framework for Hybrid Information Processing” Proc. 7th International Conference on Intelligent Systems (ICIS’ 98) ,Paris, France, 1-3 July 1998.

59. PETRIDIS , A. KEHAGIAS ,”General Convergence Results for Data Allocation in Online Unsupervised Learning Methods”  2nd International Conference on Cognitive and Neural Systems, Boston, May 27-30,1998.

60 A. KEHAGIAS,  V. PETRIDIS  “ Automated Building Of a Database Of Neural Networks Papers” Conference on Automated Learning and Discovery  (CONALD), Pittsburgh, PA, USA, June 11-13, 1998.

61. A. KEHAGIAS,  V. PETRIDIS  “ Data Allocation and Training for Bayesian Networks” Conference on Automated Learning and Discovery  (CONALD), Pittsburgh, PA, USA, June 11-13, 1998.

62. V. PETRIDIS , A. KEHAGIAS , “Unsupervised Time Series Segmentation by Predictive Modular Neural Networks”  ICANN 98,Sept. 1-4, 1998, Skovde Sweden.

63. V. PETRIDIS , A. KEHAGIAS “ Identification of Switching Dynamical Systems Using Multiple Models”, CDC 98, Tampa, Florida USA, Dec. 1998.

64. A. KEHAGIAS, V. PETRIDIS “Convergence of data allocation in problems of unsupervised learning of neural networks” Informatics Seminar,Dept. of Informatics, University of Ioannina, Greece,Nov. 1998. ( “Σύγκλιση Κατανομής Δεδομένων σε Προβλήματα Εκπαίδευσης Νευρωνικών Δικτύων Χωρίς Επίβλεψη”, Σεμινάριο Τμήματος Πληροφορικής ,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νοέμβριος 1998).

65. V. PETRIDIS , A. KEHAGIAS “ Parallel and Serial Data Allocation for Multiple Model Identification of Switching Dynamical systems”, Proc. E C C’99 31 Aug.-3 Sept. 99, Karlsruhe, Germany.

66. V.G. KABURLASOS , V. PETRIDIS “ Regression on Heterogeneous Fuzzy Data” Proc. of EUFIT 99 , September 1999, Aachen, Germany.

67. V. PETRIDIS,  A. KEHAGIAS,  Data Classification for Unsupervised Learning of Multiple Models: Convergence Results”. Proceedings of the  Conference “ISAS/ISC ’99 ”, Orlando, 1999

68. V. PETRIDIS , V.G. KABURLASOS “ Modelling of Systems Using Heterogeneous Data” Proc. IEEE SMC 99, Tokyo, Japan, October 1999.

69. V. PETRIDIS, A. KEHAGIAS, A. BAKIRTZIS, S. KIARTZIS “Short Term Load Forecasting Using Predictive Modular Neural Networks” Poc. 3rd  European IFS Workshop on Intelligent Forecasting Systems for Refineries and Power Systems pp.59-64, Santorini, Greece, June 2000.

70. V. PETRIDIS,  V.G. KABURLASOS “ An Intelligent Mechatronics Solution for Automated Tool Guidance in The Epidural Surgical Procedure” in Mechatronics and Machine Vision, Proc. of The M2VIP conference, Brisbane Australia, 19-21 Sept. 2000.

71. V. PETRIDIS,  V.G. KABURLASOS, S. KAZARLIS, L. PETROU, G. HASAPIS “Simulation and Hypertext: Real-Time Training Software (PILES)” Proc. of Educational Research Conference, Athens, Greece, 21-23 September 2000.

72. V. PETRIDIS, V. G. KABURLASOS, “An Intelligent Mechatronics Solution for Automated  Tool Guidance in the Epidural Surgical Procedure”,  M2VIP, 19th-21st Sept. 2000, Brisbane, Australia. Mechatronics and Machine Vision (ed. J. Billingsley) published by Research Studies Press Limited.

73. V. PETRIDIS, L. PETROY, V.G. KABURLASOS, V. SPAIS, S. KAZARLIS,  “Models for Predicting Sugar Production in Greece”, Ktisibios confrerence, 28-30 June 2001, Santorini, Greece.

74. V.G. KABURLASOS, V. SPAIS, V. PETRIDIS, L. PETROY, S. KAZARLIS,  N. MASLARIS, A. KALLINAKIS, “Intelligent Clustering Techniques of Sugar Production”,  IFDICON 25-27 June 2001, Santorini, Greece.

75. V. PETRIDIS, V. G. KABURLASOS, P. FRAGKOU, A. KEHAGIAS, “Text Classification Using the σ-FLNMAP Neural Network”, Int. Joint Conference in Neural Networks, IJCNN-2001, Proc. pp. 1362-1367, Washington DC, USA, July 15-19, 2001.

76. P. ADAMIDIS, V. PETRIDIS, “On Modelling Evolutionary Algorithm Implementations through Co-operating Populations”  Proceedings of  Parallel Problem Solving from Nature VII-PPSN VII , pp.321-330, Springer, Granada Spain, September 2002.

77. T. PACHIDIS, J LYGOURAS, V. PETRIDIS  ‘A Novel Corner Detection Algorithm for Camera Calibration and Calibration facilities’ Proc. 2nd  WSEAS Int. Conf. on Signal Processing and Computational Geometry and Vision, pp. 6911-6916, 2002 and in Recent Advances in Circuits, Systems and  Signal Processing, WSEAS Press, pp. 338-343, 2002.

78.P.  FRANGOU, V. PETRIDIS, A. KEHAGIAS ‘Linear Text Segmentation Using a Dynamic Programming Algorithm’ Proceedings of the Eacl’03, April 12-17, 2003,Budapest, Hungary, pp. 171-178. European Association of Computational Linguistics (EACL’03).

79. V.G. KABURLASOS, V. PETRIDIS, “Improved Prediction of Industrial Yield Based on Tools from a Mormed Linear Space of Fuzzy Interval Numbers (FINs)”, CD Proceedings of 11thMediterranean Conference on Control and Automation, June 18-20, 2003, Rhodes, Greece.

80. I. N. ATHANASIADIS, V.G. KABURLASOS, P.A. MITKAS, V. PETRIDIS, “Applying Machine Learning Techniques on Air Quality Data for Real Time Decision Support Proceedings 1stIntl. NAISO Symposium on Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE’2003), Gdansk, Poland, 24-27 June 2003. Technical Session 2: Practical Applications and Experiences. Abstract in ICSC-NAISO Academic Press, Canada (ISBN:3906454339), p.51.

81. V. PETRIDIS and A. A. TOULKERIDIS, “ The Emergence of Verbs in an Artificial Life Simulation, IJCNN-2005, July 31-August 4, 2005, Montreal, Canada.

82.V. Petridis, V. Syrris, and J. B. Theocharis, “Application of Fuzzy Lattice Neurocomputing (FLN) for Environmental Data Estimation,” Proc. IEEE International Conference on Fuzzy Systems (WCCI2006-FUZZ’06), pp. 337-343, Vancouver, Canada, 16-21 July, 2006.

83. V. PETRIDIS, S. PETRIDIS, “Construction of Neural Network Based Lyapunov Functions” Proc. Int. Joint Conference on Neural Networks, (WCCI2006-IJCNN06) pp. 5059-5065, Vancouver, Canada, 16-21 July, 2006.

84. TOULKERIDIS A, A, V. PETRIDIS, “From Signalling to Word-Combination, A Layered Approach” Proc. Int. Joint Conference on Neural Networks, (WCCI2006-IJCNN06) pp.1589-1585,  Vancouver, Canada, 16-21 July, 2006.

85.D. G. Stavrakoudis, J. B. Theocharis, V. Petridis, and G. Giakas, “An Enhanced Memory TSK-Type Recurrent Fuzzy Network for Real-Time Classification,”, pp. 182-189, European Control Conference (ECC’07), 2-5 July, Kos, Greece, 2007.

86. P. Fragkou, V. Petridis, A. Kehagias “Segmentation of Greek Text by Dynamic Programming”, Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intellligence, Volume 2, pages 370-373, 29-31 October 2007, Patras , Greece.

87. I. MPIPERIS, S. MAKASIOTIS, V. PETRIDIS, M. G. SRINTZIS, “3D Facial Expression Recognition  Using Swarm Intelligence”, Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics Speech and Signal Processing, (ICASSP 2008), pp. 2133-2136, Las Vegas, USA, 30  March -4 April, 2008.

88. V. SYRRIS, V. PETRIDIS, “Classification through Hierarchical Clustering and Dimensionality Reduction”, Proc. Int. Joint Conference on Neural Networks, (WCCI2008-IJCNN08), Hong Kong, 1-6 June 2008.

89. V. PETRIDIS, B. DEB, V. SYRRIS, “Detection and Identification of Human Actions Using Predictive Modular Neural Network”, Proc. of “17th Mediterranean Conference on Control and Automation”, pp. 406-411, 24-26 June 2009, Thessaloniki, Greece.

90. V. SYRRIS, V. PETRIDIS, “Statistical Descriptors for Human Actions Classification”, Proc. of “17th Mediterranean Conference on Control and Automation”, pp. 412-415, 24-26 June 2009, Thessaloniki, Greece.

AΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. V. PETRIDIS, M. PATERAKIS, V. KABURLASOS and A. KEHAGIAS. “Predictive Modular Neural Networks and Applications in Time Series Classification and Prediction”. (In Greek). Proceedings of the Conference on Theory, Applications and Perspectives of Neural Network Technology, Thessaloniki, Greece, 1997.

2. L. Petrou, H. Panagiotou, V. Petridis and Ath. Kehagias. “Prediction of Sugar Beet Crop Yield with Multiple Model Methods”. (In Greek), Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 1996.