ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Χenos Th., S.S. Kouris, S. Tsionou, E. Sideri: “A computer-aided method to calculate the transmission parameters of flat solar collectors”, Int. J. of Energy Sys., vol. 4, No 1, 5-7, (1984)
2. Kouris and Th. D. Xenos, P. Dominici: “Ionospheric effects of atmospheric gravity waves: Doppler shift of radio signals”, Il Nuovo Cimento, vol. 12C, N. 2, 211-222, (1989)
3. Kouris, Th. D. Xenos, B. Zolesi, K. Barbatsi, J. Nissopoulos: “Preliminary results on correlation in daily foF2 and M(3000)F2 variations”, Annali di Geophysica, vol. XXXVII, N. 2, 159 – 174, (1994)
4. Kouris, Th. D. Xenos,  K. Barbatsi, B. Zolesi: “Correlations in daily deviations from the median of foF2, M(3000)F2 and h’F”, Annali di Geophysica, vol. XXXVII, N. 2, 175 – 186, (1994)
5. Gulyaeva, K. Barbatsi, J. Boska, G. de Francheschi, S.S. Kouris, G. Moraitis, S. Poulinetz, S. Radicella, I. Stanislawska, T. Xenos, M.-L. Zang: “Definition of disturbance and quiteness with topside ionosonde data:, Adv. Space Res., Vol 16, No 1, 143-146, (1995).
6. Bradley, S. S. Kouris, Th. Xenos, M. I. Dick: “Reference foF2 measurement data set for long-term temperate-latitude regional mapping”, Adv. Space Res., Vol. 16, No 2, 143-146, (1995).
7. Th. Xenos, S. S. Kouris and B. Zolesi: “Assessment of the solar-cycle dependence of foF2”, Annali di Geophysica, Vol. XXXIX, N. 6, 1157-1166, (1996)
8. Magras I. and Th. Xenos: “Assessment of the effects of RF radiation on the prenatal development”, Bioelectromagnetics, v. 18, No 6, 455-461, (1997).
9. Th. D. Xenos: “A single-station model suitable for foF2 mapping”, Annali di Geofisica,. V. 42, No 1, 129-135, (1999)
10. S. S. Kouris, D. N. Fotiadis, Th. D. Xenos: “On the day to day variation of foF2 and M(3000)F2”, Adv. Space Res., 873-876, (1997).
11. L. S. Alberca, G. Juchnikowski, S. Kouris, A. Michailov, V. Michailov, G. Miro, B. de la Morena, Pl. Mukhtarov, D. Pancheva, J. G. Sole, I. Stanislawska, L. Villanueva and Th. Xenos: “Comparison of various foF2 single station models for European area”, Acta Physica Polonica, vol XLVII, No 1, 78-91, (1999)
12. Xenos Th. “The effects of foF2 variability on TEC prediction accuracy”, Annali di Geofisica, v. 45, 191-200, (2002)
13 Xenos Th., Stergiou D., “One day before foF2 Neural Network based prediction models. A performance comparison between ordinary, fuzzy and recurrent neural networks.” Acta geophysica at Goedetica Geophysica Hungarica, vol. 37 (2-3), 293-296, (2002)
14. Xenos ThD, “Neural network based prediction techniques for single station modelling and regional mapping of the foF2 and M(3000)F2 Ionospheric characteristics.”, Non-linear processes in Geophysics, v.9, No 5/6, 477-486, (2002).
15. Yioultsis T, Kosmanis T., Kosmidou E., Zygiridis T., Kantartzis N., Xenos T., Tsiboukis T, “A comparative study of the biological effects of various mobile phone and wireless LAN antennas.”, IEEE Trans. Magnetics, v. 38, no 2, 777-780, (2002).
16. Xenos Th., Yioultsis T., “FDTD method with oblique incidence for ionospheric wave propagation problems- Application to an HF one-hop radio-link study.”, IEEE Trans. Magnetics, v. 38, no 2, 677-680, (2002).
17. Isaakidis S., Xenos Th., Yioultsis T., “Efficient modelling of the wave propagation through the Ionosphere using the finite element method”, WSEAS Transactions on communications, v. 10.5, 1916-1921, (2006)
18. Isaakidis S.A., Xenos T.D., Koukos J.A., “Ionospheric Radio Wave Propagation Finite Element Method Modeling”, Electrical Engineering, Vol. 85, No. 5, 235-239, (2003)
19. Isaakidis S.A., Xenos T.D., “Wave Propagation and Reflection in the Ionosphere. An Alternative Approach for Ray Path Calculations”, Progress in Electromagnetic Research, PIER, 45, 201-215, (2004)
20. Isaakidis S.A., Xenos T.D., Dris N.A., “Tropospheric Ducting Phenomena over the Hellenic Region”, International Journal of Communication Systems, Wiley, V17.4, p. 337-346, (2004).
21. Isaakidis S.A., Xenos T.D., “10 Years Analysis of Tropospheric Refractivity Variations”, Annals of Geophysics, vol. 47, N. 4, p. 1333-1337, (2004)
22. Isaakidis S.A., Xenos T.D., “Parabolic Equation Solution of troposheric wave propagation using FEM”, Progress in Electromagnetic Research (PIER), 49, 257-271, (2004)
23. Pyrpasopoulou A, Kotoula V., Cheva A, Nikolakaki E, Hytiroglou P, Magras I, Xenos Th, Tsiboukis Th, Karkavelas G, “Bone morphogenic protein expression in newborn rat kidneys after prenatal exposure to radiofrequency radiation”, 2003,Bioelectromagnetics, 25, 216-227, (2004)
24. Xenos Th., Kouris SS, Casimiro A, “Time-dependent prediction degradation assessment of Neural network based forecasting model”, Nonlinear Processes in Geophysics, 10, 585-587, (2003).
25. Κouris SS, Xenos ThD, Polimeris K and Stergiou D, “A comparative study between TEC and foF2 variations”, Annals of Geophysics, 47(4), 1325-1332, (2004). (2 αναφορές)
26. Farsaris NJ, Xenos ThD, Stavroulakis PP, “Time difference of arrival method for target tracking using a second order recurrent artificial neural network for passive multistatic radar applications”, WSEAS Transactions on communications, v4.7, 439-448, (2005)
27. Farsaris NJ, Xenos ThD, Stavroulakis PP, “Tracking of maneuvering and ballistic targets via measurements taken by a transmitter-independent receiver network using first order recurrent networks”, WSEAS Transactions on communications, v4.8, 548-555, (2005)
28. Theofilogiannakos GK, Yioultsis TV, Xenos ThD, “An efficient parabolic equation-finite element model for the analysis of wave propagation in highly complex indoor communication environments”, WSEAS Transactions on communications, v4.8, 612-620, (2005).
29. Xenos ThD, “Sustainable Masonry Building Shell Design of Byzantine Monuments in Greece for Energy Efficient Constructions”, WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer, v 1.2, 185-192, (2006).
30. Farsaris NJ, ThD Xenos “Random feed errors in phased array antennas”, WSEAS Transactions on communications, v5.8, pp. 1439-1446, (2006).
31. Farsaris NJ, ThD Xenos, P. Stavroulakis, “First order discrete integrators for an angle of arrival neural network target detector on a passive multistatic radar”, WSEAS Transactions on communications, v.5.9, pp. 1739-1743, (2006)
32. Xenos ThD, “Α Neural Network Based Prediction Method for Troposheric Ducting over the Hellenic Region”, WSEAS Transactions on communications, v. 5.10, 1982-1986, (2006)
33. T. V. Yioultsis, T. I. Kosmanis, T. T. Zygiridis, E. P. Kosmidou, A. Pyrpasopoulou, Th. D. Xenos, G. Karkavelas, I. N. Magras and T. D. Tsiboukis, “An Integrated Computational and Experimental Approach of Low Power Microwave Pulse-Modulated Nonthermal Biological Effects on Prenatal Development”, WSEAS Transactions on communications, v. 5.10, pp. 1995-2000, (2006)
34. Isaakidis St, ThD Xenos, T. Yioultsis, N. Farsaris, “Efficient modeling of the wave propagation through the Ionosphere using the Finite Element method”, WSEAS Transactions on communications,  v. 5.10, pp. 1916-1921, (2006)
35. Theofilogiannakos G, Yioultsis T., Xenos ThD, “An efficient hybrid parabolic equation – Integral equation method for the analysis of wave propagation in highly complex indoor communications environment”, Wireless Personal Communications, in press.
36. Stratakis D., Miaoudakis A., Farsaris N., ThD Xenos and Zacharopoulos V, “Measuring Electromagnetic fields from a specific direction” WSEAS Transactions on communications,  v. 6.5, pp. 675-682, (2007).
37. Isaakidis SA, Dimou J, Xenos Th D, Dris NA, “An artificial neural network predictor for tropospheric surface duct phenomena”, Non Linear Processes in Geophysics, Ν14, 1-5, (2007)
38. D. Stratakis, C. Katsidis, A. Miaoudakis, TD Xenos and V. Zacharopoulos, “Overall uncertainty estimation in multiple narrowband in situ electromagnetic measurements”,IEEE Trans on Instrum. and Meas, accepted for publication.
39. Xenos ThD, E. Ch. Dimakis, “Ionospheric Earthquake Precursors”, Natural Hazards, submitted
40. D. Stratakis, A. Miaoudakis, TD Xenos and V. Zacharopoulos, “Single site multiple transmitter contribution to the measurement of the overall electromagnetic field”,Radiation Protection Docimetry, accepted for publication.
41. D. Stratakis, C. Katsidis, A. Miaoudakis, N. Farsaris, TD Xenos and V. Zacharopoulos, “On the uncertainty estimation for measurements of electromagnetic fields using field sensors. A general approach”, Electrical Engineering, submitted.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
1 S.S. Kouris and Th. D. Xenos: “Doppler analysis of the ionospheric effects of atmospheric gravity waves on radiowaves”, ICAP 87, IEE Conf. Pub. 247B, 264-267, (1987).
2 S.S. Kouris and Th. D. Xenos: “Seasonal variations of the ionospheric density oscillations”, ICAP 89, IEE Conf. Pub. 301B, 191-192, (1989).
3 Th. D. Xenos and S.S. Kouris: A computer simulation of the ionosheric density motions, ICAP 89, IEE Conf. Pub. 301B, 193-195, (1989).
4 S.S. Kouris and Th. D. Xenos: “Oscillazioni della densita ionosferica della regione F e loro variazione stagionalle”, Atti del Convegno Aeronomia e Geomagnetismo, Rome, (1988).
5 S.S. Kouris and Th. D. Xenos: “Some remarks on the behavior of foF2”, 1st Conf. of Balkan Physical Union, pp. 594-598, (1991).
6 Th. D. Xenos and S.S. Kouris: “The influence of the terminator phenomenon on the foF2 values”, 1st Conf. of the Balkan Phys. Union, pp. 688-690, (1991).
7 Th. Xenos, S. Kouris, C. Bianci and B. Zolesi: “Comparison of the influence of the terminator phenomenon on the foF2-values of the Doppler shifts imposed on an ionospheric HF link”, IRI-91, (1991).
8 Th. D. Xenos: “On the use of U.T. or L.T. in Ionospheric mapping”, PRIME/URSI Joint Workshop, Publ. Obs. del Ebro, Memoria No 16, pp. 224-236, (1992).
9 S.S. Kouris, Th. D. Xenos and K. Barbatsi, B. Zolesi, J. Nissopoulos and S. Goutzamanis: “Preliminary results on correlation in daily foF2 and M(3000)F2 variations”, COST 238, Graz Workshop, COST 238, Graz Workshop, 1993, pp. 151-162, (1993). (2 αναφορές)
10 S.S. Kouris, Th. D. Xenos and K. Barbatsi, B. Zolesi: “Correlations in daily deviations from the median of foF2, M(3000)F2 and h’F”, COST 238, Graz Workshop, pp.205-212, (1993). (1 αναφορά)
11 S. S. Kouris, Th. D. Xenos, S. Goutzamanis: “Proposals for the solar cycle variation of foF2” (Part I), COST 238, Graz Workshop, pp. 79-88, (1993).
12 S. S. Kouris, L. Alberca, E. M. Apostolov, R. Hambaba, Th. D. Xenos, B. Zolesi : “Proposals for the solar cycle variation of foF2” (Part  II), COST 238, Graz Workshop, pp. 89-90, (1993).
13 S. S. Kouris, Th. D. Xenos: “Diurnal variability of the daily foF2 and M(3000)F2 about the observed monthly median, IRI 93, Abstracts 1-18, (1993).
14 T. Guliaeva, K. Barbatsi, K. Boska, G. De Franceschi, S. S. Kouris, G. A. Moraitis, S. M. Radicella, I. Stanislawska and Th. Xenos: “Clarification of signatures of the ionosphere quietness and disturbances”, COST 238/PRIME Workshop, p.73-82, (1994).
15 S.S. Kouris, Th. D. Xenos, B. Zolesi: “On the variability the daily foF2 and M(3000)F2 characteristics”, COST 238/PRIME Workshop, p. 87-92, (1994).
16 S.S. Kouris, Th. D. Xenos, B. Zolesi: “On the daily forecasting foF2 and M(3000)F2”, COST 238/PRIME Workshop, p. 103-118, (1994).
17 Stanislawska I., G. Juchnikowski and Th. D. Xenos: “Instantaneous map testing procedure and results of 1994 El Arenosillo computer experts pre-meeting”, COST 238/PRIME Workshop, p. 91-100, (1994).
18 Th. D. Xenos, S. S. Kouris and V. Ph. Papandoniou: “Single-station models”, 1996, 1st COST251 Workshop Proceedings, ‘Improved Quality of Ionospheric Telecommunication System Planning and Operation’, Invited paper, Prague, pp.15-31, (1996). (1 αναφορά)
19 Th. D. Xenos, S. S. Kouris and V. Ph. Papandoniou: “Application of Single-Station models in Ionospheric Mapping (a first approach)”,  1st COST251 Workshop Proceedings, ‘Improved Quality of Ionospheric Telecommunication System Planning and Operation’, poster, Prague, (1996).
20 Th. D. Xenos, J. Magras, S. S. Kouris and A. Pourlis: “Exposure of quail embryos to 95 MHz RF radiation”, 3rd Int. Conference on Env. Polution, (1996).
21 S. S. Kouris, D. N. Fotiadis, Th. D. Xenos: “Some remarks on the day to day variation of foF2 and M(3000)F2”, Joint COST 251/IRI Workshop, Kuehlungsborn, Germany, 27-30 May 1997, doc 5503, (1997). (1 αναφορά)
22 S. S. Kouris, B. Ph. Papandoniou, D. Fotiadis and Th. D. Xenos: “A study of the response of foF2 and M(3000)F2 to different indices of solar activity”, Joint COST 251/IRI Workshop Proceedings, Kuehlungsborn, Germany, 27-30 May 1997, COST 251 TD(97)006 (Part I), pp. 63-78, (1997). (1 αναφορά)
23 L. S. Alberca, G. Juchnikowski, S. Kouris, G. Miro, B. de la Morena, D. Pancheva, Pl. Mukhtarov, J. G. Sole, I. Stanislawska, L. Villanueva, Th. Xenos: “Comparison of different single station ionospheric models”, Joint COST 251/IRI Workshop Proceedings, Kuehlungsborn, Germany, 27-30 May 1997, COST 251 TD(97)006 (Part I), pp. 5-13, (1997).
24 Χenos Th. D. L. F. Alberca and B.A. de la Morena: “Applications of Neural Networks in M(3000)F2 Single Station Modeling”, 3rd COST 251 Workshop Proceedings,“Procedures and Testing of the Models for ionospheric telecommunications Application”, El Arenosillo, Spain, 5-10 October 1998, pp. 273-278, (1998).
25 Χenos Th. D.: “A Neural Network based foF2 and M(3000)F2 single station model for Slough”,  4th COST 251 Workshop Proceedings“The Impact of the Upper Atmosphere on Terrestrial and Earth-Space Communications”, Madeira, Portugal, 22-25 March 1999, pp. 223-227, (1999).
26 Xenos Th.D. “Neural Network based single station models of the foF2 and M(3000)F2 Ionospheric characteristics”, XXVI Gen. Assembly of the International Union of Radio Science, (1999).
27 Xenos Th.D., J. N. Magras: “An FDTD simulation for very low power density microwave effects on chicken embryos during organogenesis”, XXVI Gen. Assembly of the International Union of Radio Science, ΒΠ1.4.6, (1999).
28 Xenos ThD, P. Spalla and C.N. Mitchell, neural network based TEC forecasting models, Proc. Of millennium conf on antennas and propagation, Davos Switzerland, (2000).
29 Th. D. Xenos and I. N. Magras, A pulsed microwave power density distribution study on chicken embryos during the prehatching period, Proc. Millenium Int. Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Heraklion, Crete, 260-262, (2000).
30 Th. D. Xenos, Th. Tsiligianni, T. Gioultsis, I. N. Magras, Th. Tsiboukis, Pulsed microwave effects on rat embryos, Proc. Millenium Int. Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Heraklion, Crete, 299-302, (2000).
31 Th. D. Xenos, I. N. Magras and A. F. Pourlis, Very low power density pulsed microwave effects on quail embryos, Proc. Millenium Int. Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, Heraklion, Crete, (2000).
32 Th.D. Xenos and I.N. Magras, Very low power density PAM and CW mW effects on chicken embryos during organogenesis. An experimental approach, Proceedings 5th Int. Conf. On Environmental Pollution, Thessaloniki, 638-642, (2000).
33 Isaakidis S.A., Xenos T.D., Koukos J.A., “Modeling of Wave Propagation through the Troposphere and Ionosphere and Applications in the Design of Wireless Networks”, 5th Pelagic Meeting, Seminar on new technologies for Naval applications, Spetses, (2003)
34 T. V. Yioultis, T. I. Kosmanis, T. T. Zygiridis, E. P. Kosmidou, A. Pyrpasopoulou, T. D. Xenos, N. J. Farsaris, V. Kotoula, P. M. Hytiroglou, G. Karkavelas, I. N. Magras and T. D. Tsiboukis, “Combined Computational and Experimental Investigation of Nonthermal Biological Effects on Prenatal Development due to Radiation from Low Power Microwave Antennas”, Proc. 6th Int Conf on Applied Informatics and Telecommunications, Elounda 2006, p.323-327, (2006).
35 Xenos TD, “A neural network based prediction method for tropospheric ducting over the Hellenic region”, Proc. WSEAS Int conf. on applied informatics and communications, p. 328-332, Elunda, (2006)
36 Farsaris N, TD Xenos, P. Stavroulakis, “Airborne video transmission for naval and coast guard applications”, Proc. WSEAS Int conf. on electronics, hardware, wireless and optical communications, Corfu, (2007).
37 Xenos ThD, E Dimakis, “Seismic signatures observed on the Ionosperic F2 Layer. A wavelet based analysis”, EGS General Assembly, Vienna 15-20, (2007).
38 Pitilakis KD, TD Xenos, KG Kakderi, MN Alexoudi, GK Theofilogiannakos, “Seismic risk analysis of electric power transmission systems”, Applications of statistics and probability in Civil Engineering, Proc. 10th Int. Conf., Tokyo, (2007).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 
1 Μάγρας Ι. Ν., Θ. Δ. Ξένος: “Επίδραση ισχύος και ενέργειας ραδιοκυμάτων πολύ υψηλής συχνότητας στο έμβρυο. Πειραματική μελέτη σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας.’’, Ελληνική Ιατρική 1998, 64.2, 122-127, (1998).
2 Μάγρας Ι. N., Θ. Δ. Ξένος, Σ. Σ. Κουρής: “ Πειραματική έκθεση εμβρύων σε ακτινοβολία ραδιοκυμάτων”,  Αρχεία  Ελληνικής Ιατρικής, Τ. 15.6, 560-564, (1998).
3 Μάγρας Ι. Ν., Θ. Δ. Ξένος: “Επίδραση των ραδιοκυμάτων στην ανάπτυξη του εμβρύου. Αλήθεια ή μύθος’’, Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, Τ. 34.1-2, 3-12, (2000).
4 Ξένος Θ.Δ., Ι.Ν. Μάγρας, “Αποτελέσματα μικροκυματικής μη θερμικής έκθεσης εμβρύων όρνιθας κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης” (Σε ελληνική και Αγγλική γλώσσα), Περιοδικό Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας, τ. 54.1, 28-33, (2003).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
1 Α. Οικονόμου, Τ. Γιούλτσης, Θ. Ξένος, Γ. Λιτσαρδάκης, “Συνθετικά Υλικά Διπλής Επίστρωσης για Μικροκυματική Απορρόφηση”, XVII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, 168-171, (2001).
2 Χ. Αναγνώστου, Σ. Καπετανέας, Μ. Μόσχου, Β. Τόλιας, Ν. Φίλιος, Γ. Θεοφιλογιαννάκος, Θ. Ξένος, “Μέτρηση, αποτύπωση και αξιολόγηση πυκνότητας ισχύος RF στην περιοχή της μείζονος Θεσσαλονίκης”, 2ο Συνέδριο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 55-62, (2006).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ
1 Xenos ThD and I.N. Magras, Low Power Density RF-Radiation Effects on Experimental Animal Embryos and Foetuses, Biological effects of electromagnetic fields, Springer – Verlag, Berlin, editor P. Stavroulakis, κεφ. 5.6, 579-602, 2003.