Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1268/82 και ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, συνεστήθηκαν με την Β1/277/17.3.83 (Β’ 129) Υπουργική Απόφαση και άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983-84 οι ακόλουθοι τρεις Τομείς στο Τμήμα, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων επαναπροσδιορίστηκε με το ΦΕΚ Β 1073/30.8.2000:

που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των πηγών και τεχνολογίας (συμβατική, πυρηνική και ήπιες μορφές) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της τεχνολογίας των υψηλών τάσεων, της ηλεκτρικής οικονομίας, των ηλεκτροτεχνικών υλικών και των ηλεκτρονικών ισχύος.

που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας κυκλωμάτων, της ηλεκτρονικής, των αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των βιομηχανικών ηλεκτρονικών, της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των συστημάτων μικροϋπολογιστών, των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, των δικτύων υπολογιστών, της τηλεματικής, των πολυμέσων, των δομών και βάσεων δεδομένων, του εφαρμοσμένου αυτομάτου ελέγχου, της βιομηχανικής πληροφορικής, των ευφυών συστημάτων και ανάπτυξης μοντέλων, της ρομποτικής, της σχεδίασης και ελέγχου παραγωγής με υπολογιστή.

που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και σύνθεσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και διατάξεων των δικτύων τηλεπικοινωνιών, των δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, του ηλε­κτρομαγνητικού πεδίου, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, των κεραιών, των μικροκυμάτων, της τηλεπισκόπησης, των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της οπτικής και ακουστικής.