1. Στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκουν τα ακόλουθα εργαστήρια:

2. Στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ανήκουν τα ακόλουθα εργαστήρια:

3. Στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών ανήκει το: