Στα πλαίσια της συντονισμένης λειτουργίας του τμήματος με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές και την παραγωγή ερευνητικού έργου αιχμής, λειτουργούν επιτροπές που αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους του τμήματος. Σκοπός κάθε επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παραγωγή στοχευμένου έργου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του ΤΗΜΜΥ, λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές:

Επιτροπή Προγράμματος & Οδηγού Σπουδών
Αρμοδιότητες: Εφαρμογή νέου προγράμματος σπουδών, οδηγός σπουδών, προτάσεις    αλλαγών στο πρόγραμμα.

Επιτροπή Δικτύων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Αρμοδιότητες: Επίβλεψη, και αξιολόγηση υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεματικής, προτάσεις για κατάργηση, αναβάθμιση προσφερομένων υπηρεσιών ή ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, ιστοσελίδα Τμήματος, νέος εξοπλισμός.

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων, Συμβούλων Φοιτητών και Διασύνδεσης με Αποφοίτους ΤΗΜΜΥ.
Αρμοδιότητες: Υποστήριξη φοιτητών με προβλήματα, λοιπά φοιτητικά θέματα , διασύνδεση με αποφοίτους.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Αρμοδιότητες: Παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος πρακτικής άσκησης Erasmus.

Επιτροπή  Αξιολόγησης, Τεκμηρίωσης, Πιστοποίησης και  Στρατηγικού Σχεδιασμού
Αρμοδιότητες: Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης και τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης.

Επιτροπή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Αρμοδιότητες: Αναζήτηση νέων συμφωνιών Erasmus, συνεργασίες  για κοινά ή διπλά πτυχία (ΤΙΜΕ), άλλες διμερείς εκπαιδευτικές συμφωνίες, εισήγηση για έγκριση από τη Συνέλευση νέων συμφωνιών, αντιστοίχιση βαθμών εξερχομένων φοιτητών και άλλα σχετικά θέματα.

Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Αρμοδιότητες: Εποπτεία λειτουργίας βιβλιοθήκης, προτάσεις βελτίωσης υπηρεσιών και συνεργασίας με τις άλλες βιβλιοθήκες της Πολυτεχνικής ενοποίηση βιβλιοθηκών Πολυτεχνικής.

Τα μέλη των επιτροπών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος εμφανίζονται στο αρχείο που επισυνάπτεται:

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΜΜΥ 2023-24