ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Άδεια απουσίας για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα

Άδεια απουσίας για εκτέλεση υπηρεσίας ή παροχή υπηρεσίας

Άδεια για επιστημονικούς λόγους άνευ αποδοχών

Άδεια για επιστημονικούς λόγους με αποδοχές

Άδεια για επιστημονικούς λόγους

Άδεια για συμμετοχή σε προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

Αίτηση προσωπικής αδείας