Αλγόριθμος Υπολογισμού του βαθμού διπλώματος

(για φοιτητές που εισήχθησαν από το 2016-17 και μεταγενέστερα)

 Αν (Κ) είναι το πλήθος των μαθημάτων που συνυπολογίζονται για την λήψη του διπλώματος (τα μαθήματα που λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση, μαζί με τη διπλωματική εργασία των 300 πιστωτικών μονάδων ECTS), (Σ) το άθροισμα των βαθμών αυτών των (Κ) μαθημάτων και (Δ) ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας, τότε ο βαθμός του διπλώματος (Β) θα υπολογίζεται από τη σχέση:

   Β= (Σ+6*Δ)/(Κ+6)

Με στρογγυλοποίηση όπως αυτή προβλέπεται.

 

                                          Από την Γραμματεία του Τμήματος