Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2021-22, οι οποίες πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες ακαδ. έτους 2021-2022 θα εγγραφούν (καταχώρηση στοιχείων) μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr και εν συνεχεία θα υποβάλουν, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο ή θα αποστείλουν ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως θα έχουν υποβληθεί και ψηφιακά στην ανωτέρω πλατφόρμα.

2. α. Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των ακαδημαϊκών ετών 2019-20 και 2020-2021, αλλοδαποί/-ές χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και β. οι επιτυχόντες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού, εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην ανωτέρω πλατφόρμα, υποβάλλοντας, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε προς διευκόλυνσή σας.

Για την περίπτωση της αυτοπρόσωπης προσέλευσης, μπορείτε να ορίσετε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σας συγκεκριμένες ώρες ή/και ιδιαίτερο χώρο που, κατά την κρίση σας, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή τήρηση των υφιστάμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του COVID19 σύμφωνα και με την πλέον πρόσφατη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 (ΦΕΚ 4337/18.9.2021).

Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σας επισυνάπτουμε τη  Φ.152/118927/Α5/22.9.21 Υ.Α.και σας επισημαίνουμε ότι:

– ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας COVID-19
– σύμφωνα με το Π23ΜΕΤ-43795/27.8.2021 έγγραφο του ΥΠΕΞ (ΑΠ ΑΠΘ: 1482/6.9.21), η μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ έχει καταργηθεί από 31.8.2021 και πλέον οι ιδιώτες επιλέγουν μεταφραστή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής της πύλης gov.gr

Θα ακολουθήσουν οδηγίες σχετικά με το άνοιγμα τις πλατφόρμας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος