Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

   Προκήρυξη

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

    Προκήρυξη

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών

    Προκήρυξη


Έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, στις 12-6-2019, δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση υποψηφιότητας.

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίας της αριθμός 18/13-6-2019, όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 1α του Ν. 4485/2017, τους τρεις (3) Διευθυντές ως εξής:

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας: Χαράλαμπος Δημουλιάς (Αν. Καθηγητής)

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών: Δημήτριος Κουγιουμτζής (Καθηγητής)

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών: Τραϊανός Γιούλτσης (Καθηγητής)