Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη.

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

Αλληλογραφία ΑΔΙΠ

EEE

CV George K. Karagiannidis [GR]

CV George K. Karagiannidis [EN]

Αποτέλεσμα εκλογής