Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

Αλληλογραφία ΑΔΙΠ

ΕΕΕ

Βιογραφικό Σημείωμα Παντελή Μπίσκα

Υπόμνημα δραστηριότητας Παντελή Μπίσκα

CV_Pandelis_Biskas_EN_short

CV_Pandelis_Biskas_EN_extended

Αποτέλεσμα εκλογής