Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

Αλληλογραφία ΑΔΙΠ

ΕΕΕ

CV_Leontios J Hadjileontiadis [GR]

CV_Leontios J Hadjileontiadis [EN]

Αποτέλεσμα εκλογής