Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

EEE

CV_Kantartzis_EN

CV_Kantartzis_GR