Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

Βιογραφικό σημείωμα Κ. Χαλεβίδης

Υπόμνημα δημοσιεύσεων Κ. Χαλεβίδης

C.V. Halevidis

Publications Halevidis

Βιογραφικό και Υπόμνημα_Ανδρέου

Βιογραφικό και Υπόμνημα_Andreou_Eng

ΕΕΕ