Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη

Υποψηφιότητες

Chatziathanasiou_CV_Memorandum

Χ#Αθανασίου_Βιογραφικό_Υπόμνημα

Βιογραφικό σημείωμα Κ. Χαλεβίδης

Υπόμνημα δημοσιεύσεων Κ. Χαλεβίδης

C.V. Halevidis

Publications Halevidis

EEE