Επισυνάπτεται το υλικό που αφορά τη σχετική προκήρυξη:

Προκήρυξη