Ρυθμίσεις θεμάτων της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης