Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

ΦΕΚ Τροποποίησης Κανονισμόυ (upd. 7/2022)