Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνέλευση συνεδρία αρ. 20/23-06-2022, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 02/09/2022, εντύπως ή ηλεκτρονικώς.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Αίτηση

β) Τίτλους Σπουδών

γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

 

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

 

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Διερεύνηση και ανάπτυξη μεθοδολογιών για την μετατροπή των δικτύων διανομής σε δυναμικούς εικονικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. (Π. Μπίσκας)
 1. Νέοι ρόλοι και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για οικιακούς prosumers στο Διαδίκτυο της Ενέργειας. (Μ. Αλεξιάδης)
 1. Εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στη διερεύνηση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση σκηνών εγκλημάτων. (Μ. Αλεξιάδης)
 1. Σύνθετα υλικά για ηλεκτρομαγνητική απορρόφηση σε συχνότητες 5G. (Γ. Λιτσαρδάκης)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1. Γραφικά νευρωνικά δίκτυα και ενισχυτική μάθηση για προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. (Λ. Πιτσούλης)
 1. Ανάπτυξη μοντέλων τεχνικής μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση ρυπαντών σε υδάτινo περιβάλλον με τη χρήση δεδομένων παρατήρησης Γης. (Α. Ντελόπουλος)
 1. Υπολογιστική Ανάλυση Δικτύων (Ν. Πιτσιάνης)
 1. Σχεδίαση Ελεγκτών Προδιαγεγραμμένης Απόδοσης Ενεργοποιούμενων από Εμφάνιση Γεγονότος. (Γ. Ροβιθάκης)
 1. Έγκαιρη αναγνώριση δομικών αλλαγών πολύπλοκων συστημάτων από μακροπρόθεσμη πρόβλεψη πολυμεταβλητή χρονοσειρών (Early detection of structural changes of complex systems from long-term prediction of multivariate time series). (Δ. Κουγιουμτζής)
 1. Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης (Deep Learning) σε ετερογενή συστήματα αποτελούμενα από CPUs, AI Accelerators και FPGAs χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και υλικού. (Ι. Παευσταθίου)
 1. Υλοποίηση συστημάτων που θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία block-chain για περιβαλλοντολογικές εφαρμογές. (Ι. Παπαευσταθίου)
 1. Μεθοδολογίες Σχεδίασης Νευρωνικών Δικτύων με Τεχνολογίες Τριδιάστατης (3Δ) Ολοκλήρωσης. (Β. Παυλίδης)
 1. Επαλήθευση πολυμεσικού περιεχομένου με τεχνικές πολυτροπικής βαθιάς μηχανικής μάθησης. (Π. Πετραντωνάκης)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Ενοποίηση των Υπηρεσιών Ανίχνευσης και Επικοινωνίας στα Δίκτυα Έκτης Γενιάς. (Γ. Καραγιαννίδης)

 

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392).