Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Δ.Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ. ορίζεται στα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη.

Οι θέσεις των Υ.Δ. προκηρύσσονται δύο (2) φορές, Ιούλιο και Νοέμβριο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Είναι διπλωματούχοι ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 σχολής /τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή ισότιμων σχολών /τμημάτων της ημεδαπής.
  2. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Ως Υ.Δ. είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γίνονται δεκτοί/ές και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι απόφοιτοι τμημάτων τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης, και να πληρούν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Έχουν μία τουλάχιστον δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές περιοδικό ή ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο με κριτές.
  2. Έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία σε περιοχή αντίστοιχη με το θέμα της Δ.Δ.
  3. Έχουν ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία (άριστα) σε δύο τουλάχιστον μαθήματα που σχετίζονται με το θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, αντίστοιχα σε αριθμό με αυτόν του πέμπτου (5ου) έτους Σπουδών.

Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει ο Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου να είναι τουλάχιστον «επτά 7». Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι με χαμηλότερη βαθμολογία.

Η επιλογή των Υ.Δ. γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος. Η επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας την αξιολόγηση της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις  αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων που υποβλήθηκαν. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται, η γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ., καθορίζεται η επίβλεψή της και ορίζεται η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος αναφέρονται προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις των Υ.Δ., κ.λπ.

Πληροφορίες: κ.κ. Αικατερίνη Καστρινάκη και Ιωάννα Κουρέτα, τηλ.: 2310-994378, 2310-996392, FAX 2310-996292

e-mail: info@ee.auth.gr

 

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών