Ο κανονισμός λειτουργίας του διατμηματικού ΠΜΣ επισυνάπτεται ακολούθως:

Κανονισμός

Η σχετική Υπουργική Απόφαση επισυνάπτεται ακολούθως:

ΦΕΚ 3427_ΔΔΠΜΣ