Το Τμήμα ΗΜΜΥ συμμετέχει στα παρακάτω Διατμηματικά και Διευρωπαϊκά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

I. Διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών