Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικά ή/και επιλογής), τα οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο.Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση  https://students.auth.gr/ .

Ο φοιτητής μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων θα πρέπει να διατηρεί ως αποδεικτικό ηλεκτρονικό ή εκτυπωμένο αρχείο της δήλωσης του. Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής μπορεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του όσες φορές το επιθυμεί. Η δήλωση του φοιτητή μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου ή αντιστοίχου εξαμήνου άλλων ετών, ανάλογα με το είδος του εξαμήνου: Π.χ. στη δήλωση μαθημάτων ενός χειμερινού εξαμήνου μπορούν να περιλαμβάνονται μαθήματα μόνο χειμερινών εξαμήνων.

Τα μαθήματα τα οποία μπορεί να δηλώσει κάθε φοιτητής ανά εξάμηνο δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τις 53 πιστωτικές μονάδες ECTS, από τις οποίες συνολικά τριάντα (30) μονάδες (με απόκλιση +/- 3 ECTS) αντιστοιχούν σε μαθήματα που δεν έχει ήδη διδαχθεί. Είναι δυνατή η παράλειψη μαθήματος του τρέχοντος εξαμήνου και η δήλωση μαθήματος άλλου έτους αντ’ αυτού. Η επιλογή μαθημάτων του 6ου εξάμηνου θέτει περιορισμούς στην επιλογή του κύκλου ειδίκευσης. Η επιλογή του μαθήματος «Ηλεκτρικές Μηχανές Ι» δεικνύει την επιλογή του κύκλου ειδίκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, η επιλογή του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων» ή «Δίκτυα Υπολογιστών Ι» δεικνύει την επιλογή του κύκλου ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, ενώ η επιλογή του μαθήματος «Διατάξεις Υψηλών Συχνοτήτων» δεικνύει την επιλογή κύκλου ειδίκευσης Τηλεπικοινωνιών.
Η επιλογή κύκλου ειδίκευσης προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 94 μονάδων ECTS από τις συνολικές 180 του βασικού κύκλου σπουδών, ενώ κατά τη δήλωση των μαθημάτων Κατεύθυνσης εφαρμόζεται η ακόλουθη σχέση υπολογισμού του αριθμού των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά τα μαθήματα, Τ:
Τ = 30 – [120 – Κ]
όπου Κ ≥ 94 ο αριθμός των μονάδων ECTS μαθημάτων κορμού τις οποίες έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 3ου έτους σπουδών.

Φοιτητής που βρίσκεται από το 10ο εξάμηνο και πάνω δύναται να δηλώσει ανά εξάμηνο μαθήματα που αντιστοιχούν σε 60 μονάδες ECTS υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη εγγραφεί στο 9ο εξάμηνο και έχει δηλώσει μαθήματά του.

Επιλογή Συγγραμμάτων

Η δήλωση των διδακτικών συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους δικαιούχους φοιτητές ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «Εύδοξος». Η προθεσμία δήλωσης των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών του. Ο φοιτητής δικαιούται να πάρει σύγγραμμα MONON την πρώτη φορά που δηλώνει κάποιο μάθημα, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αυτό, όσες φορές και αν ξαναδηλώσει το μάθημα. Ο συνολικός αριθμός των συγγραμμάτων που δικαιούται κάθε φοιτητής ισούται με τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώματος. Εάν ο φοιτητής δηλώσει περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα, ή αντικαταστήσει κάποιο επιλεγόμενο με κάποιο άλλο μετά από ανεπιτυχή εξέταση, δεν δικαιούται σύγγραμμα για τα επιπλέον μαθήματα που δηλώνει.

Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται στη σελίδα  www.eudoxus.gr