Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Πληροφορίες για την πρόσκληση, είναι δυνατόν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος