ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Συνέλευση συνεδρία αρ. 19/11-07-2019, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 5/09/2019, εντύπως ή ηλεκτρονικώς (info@ee.auth.gr).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Αίτηση

β) Τίτλους Σπουδών

γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

     1. Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης επικουρικών υπηρεσιών από το Δίκτυο Διανομής στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Γ. Παπαγιάννης)

      2. Αλληλεπίδραση έξυπνων κτιρίων και δικτύου με θεώρηση πολυενεργειακών  κόμβων και αποθήκευσης ενέργειας για την παροχή ευελιξίας στο δίκτυο. (Γ. Παπαγιάννης)

     3. Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση των varistors. (Θ. Τσοβίλης)

     4. Συστήματα μαγνητικής ανάρτησης για μετάδοση υδροκινητικής ισχύος (Magnetic Restraint System for high-efficiency hydrokinetic power takeoff). (Γ. Λιτσαρδάκης)

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

      1. Συσχεδίαση υλικού/λογισμικού συνελικτικών νευρωνικών δικτύων βαθειάς μάθησης και μεγάλης κλίμακας για επιτάχυνση των υπολογιστών. (Στ. Δοκουζγιάννης)

      2. Ομοιομορφικοί μετασχηματισμοί υλικού HW και HW-SW στην σχεδίαση φίλτρων 2D και 3D μεγάλης κλίμακας, στην περιοχή χρόνου -συχνότητας. (Στ. Δοκουζγιάννης)

      3. Σχεδίαση Επιταχυντών Υλικού (Hardware Accelerators), στη επίλυση χρονοβόρων αλγορίθμων, με προορισμό τις αρχιτεκτονικές νέφους σε μεγάλα υπολογιστικά κέντρα BIG DATA. (Στ. Δοκουζγιάννης)

      4. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθηση στην Αρχαία Ελληνική Επιγραφική. (Π. Μήτκας)

      5. Ταξινόμηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε περιπτώσης αλληλεπίδρασης με μηχανές (Classification of Human Behavior for machine interaction). (Γ. Παπαευσταθίου)

      6. Επιτάγχυνση και μείωση κατανάλωσης ενέργειας στην εκπαίδευση (training) και εφαρμογή (inference) νευρωνικών δικτύων μέσω της χρήσης αναδιατασσόμενης λογικής. (Γ. Παπαευσταθίου)

      7. Σχεδίαση και υλοποίηση blockchain oracles σε high-end FPGA με χρήση μηχανισμών προστασίας παραποίησης για εφαρμογή σε ΙοΤ συσκευές. (Γ. Παπαευσταθίου)

     8. Μεθοδολογίες Διαχείρισης Ενέργειας σε Υπολογιστικά συστήματα εφαρμογών Internet of Things (IoT). (Β. Παυλίδης)

     9. Μέθοδοι Μεταφοράς Ισχύος σε Επαγωγικώς Συζευγμένα Τριδιάστατα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα. (Β. Παυλίδης)

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392, FAX 2310-996292).

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ Η/Ε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ Η&Υ

ΑΙΤΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος