Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Η2020 “AgRefine – A Disruptive Innovative Cooperative Entrepreneurial (DICE) education, training and skills development programme rolling out the next generation of Agri Biorefinery and Valorisation Bioeconomy leaders” της Δράσης Marie Skłodowska Curie European Training Network προκηρύσσονται 15 υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα αντικείμενα της Μικροβιολογικής/Χημικής/Βιοχημικής Μηχανικής, της Μηχανικής Διεργασιών, των Βιοσυστημάτων και της Μηχανικής Τροφίμων, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και των Οικονομικών.

Το έργο AgRefine, στο οποίο συμμετέχει ενεργά το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, συντονίζεται από τη Δρ. Fionnuala Murphy, της Σχολής Βιοσυστημάτων και Μηχανικής Τροφίμων του University College Dublin. Στόχος του έργου AgRefine είναι η ριζική αναμόρφωση της αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας, μέσω της συνεργατικής εφαρμογής καινοτόμων ανεξάρτητων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών ανά μονάδα βιομάζας που αξιοποιείται. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, 15 υποψήφιοι διδάκτορες θα εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να αποτελέσουν πρωτοπόρους ερευνητές στους τομείς της βιοοικονομίας και των προηγμένων τεχνολογιών βιοδιϋλιστηρίων.

Οι υποτροφίες προσφέρονται για τρία συνολικά χρόνια, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω αντικείμενα:

Αριθμός

 

Τίτλος Ίδρυμα Υποδοχής
1 Three phase bio-reactor biosensor development University College Dublin, Ireland
2 Downstream contaminant removal purification process University College Dublin, Ireland
3 Process optimization for enhanced lactic and amino acid production Technical University of Denmark
4 Enhanced TPB-3rd phase biorefinery lactic acid and amino acid generation and recovery Technische Universität Wien, Austria
5 Bio-succinic production from TPB-2nd phase biogas and AD-biorefinery residues Technical University of Denmark
6 Α continuous flow contaminant removal membrane bioreactor system for lactic acid purification using GMOs Centre for Research and Technology Hellas, Greece (registered at Technische Universität Wien)
7 Ensiled seaweed as an alternative biorefinery input substrates Bantry Marine Research Station, Ireland (registered at University College Dublin)
8 Bioeconomy Supply Chain Management University College Dublin, Ireland
9 Nutrient Recovery Gent University, Belgium
10 Three-phase-bioreactor scalability and Anaerobic Digestion-retrofitting analysis Technische Universität Wien, Austria
11 Product Substitution Gent University, Belgium
12 Dynamic Life Cycle Assessment University College Dublin, Ireland
13 Assessment of green biorefinery archetypes and implementation scenarios TBW Research, Austria (registered at Technische Universität Wien)
14 Financial sustainability and sustainable business models Gent University, Belgium
15 Enabling Governance Arrangements for Next Generation Agri Biorefinery Technology Wageningen University & Research, Netherlands

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη , ενώ οι σχετικές αιτήσεις γίνονται δεκτές στο σύνδεσμο: https://forms.gle/Pfis4D3v6xDF1Qk59.

agrefine-itn-call-for-phd-applications

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος