Σας πληροφορούμε ότι στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύχθηκε μία  (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και Μηχανική Μάθηση»

(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18459) ΦΕΚ 1729/τΓ/27-10-2020

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος