Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2020-21

Οι αιτούντες των οποίων έχει εγκριθεί η μεταγραφή θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr  από την Παρασκευή 11.12.2020 (10:00 π.μ) έως και τη Δευτέρα 21.12.2020 και στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο και αφού έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στο σύστημα, θα  ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης με 3 εναλλακτικούς τρόπους:

1ος Τρόπος
Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email  της Γραμματείας των απαραίτητων δικαιολογητικών  που αναφέρει η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).
Συστήνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο. Στο θέμα του Μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
      •    Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας και των δύο όψεων
      •    Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστ. Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
      •    Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου

            https://transfer.it.minedu.gov.gr/

  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα   https://www.amka.gr/AMKAGR/
  • Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 “Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών” σχετιζόμενα με τη εγκύκλιο 166442/Ζ1/7.12.2020 “Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης.

2ος Τρόπος
Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, θα μπορούν να σταλούν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, μετά την καταχώρηση των στοιχείων στο register.auth. Σε αυτή την περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr αντικαθίσταται με ΥΔ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μένουν όπως και στην περίπτωση Α. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει και πάλι η ένδειξη «Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>».

Συστήνουμε λόγω και των προβλημάτων και καθυστερήσεων με τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, να αποστέλλονται όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, πλην των υπευθύνων δηλώσεων που απαιτούν γνήσιο υπογραφής,  με ηλεκτρονικό τρόπο και να αναγράφεται στο διαβιβαστικό ηλεκτρονικό μήνυμα ότι έχουν αποσταλεί οι υπεύθυνες δηλώσεις με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά.
Ακολούθως θα πρέπει να αποσταλεί/κατατεθεί (με έναν από τους παραπάνω τρόπους)  υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν είναι αληθή και ακριβή.

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής του/της αδελφού/ής τους.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων των φοιτητών, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο τους ίδιους.
3ος Τρόπος
Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με ραντεβού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι φοιτητές θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στις Γραμματείες, με προγραμματισμένα ραντεβού κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και δεν διαπιστωθεί πρόβλημα, ο φοιτητής θα ενημερώνεται άμεσα από τη Γραμματεία ώστε να ζητήσει την διαγραφή του από το Τμήμα προέλευσης.

Ακολούθως θα πρέπει να αποσταλεί/κατατεθεί (με έναν από τους παραπάνω τρόπους)  υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν είναι αληθή και ακριβή.

Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής του/της αδελφού/ής τους.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων των φοιτητών, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο τους ίδιους.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματος από το οποίο θα διαγραφεί, θα μας το κοινοποιεί ώστε να ζητήσουμε αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό διαγραφής. Μόλις το παραλάβουμε  θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας και θα λάβει SMS για να προχωρήσει στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.


Mail:   info@ee.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ισόγειο κτιρίου Δ΄Πολυτεχνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη 54124


 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ-2020-21.

Θεσσαλονίκη, 10-12-2020

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος ΗΜΜΥ

Ευδοξία Μαυρίδου