Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 91086/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ες και υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/ες στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 26 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (info@ece.auth.gr) με κοινοποίηση στη ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. (prosk@rc.auth.gr).

Επισυνάπτονται  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση.

Από την Γραμματεία του Τμήματος
16-4-2021

Συνημμένα Έγγραφα:

Αίτηση, Υπεύθυνη ΔήλωσηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ