Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023», σας ενημερώνουμε ότι:

Κατόπιν έγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, αναρτήθηκε σήμερα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 245227/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ     με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 245227/2022

Από τη Γραμματεία του Τμήματος