Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύσταση Βέλτιστων Μονοπατιών με Πολλαπλά Κριτήρια», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κοτρόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 07/10/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.752,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ

 Το έργο «Optimal Path» θα αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές σύστασης βέλτιστων δρομολογίων για σχολικές και τουριστικές μετακινήσεις, οι οποίες στηρίζονται σε προηγμένες τεχνικές που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα παραλλαγών του αλγορίθμου A* (π.χ. NAMOA) και των αλγορίθμων προσανατολισμού. Επιπροσθέτως θα μοχλευτούν τεχνικές νευρωνικών δικτύων σε γραφήματα για την επίλυση του προβλήματος εύρεσης βέλτιστων μονοπατιών αναλύοντας ίχνη δρομολογίων. Πέρα από τα οδικά δίκτυα, οι τεχνικές νευρωνικών δικτύων σε γραφήματα θα εφαρμοστούν στο συναφές πρόβλημα πρόβλεψης συνδέσμου για πλοήγηση στη Wikipedia.

Ένα (1) άτομο/ Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕΙ με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Πληροφορική & Επικοινωνίες» ή «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη» ή «Τεχνητή Νοημοσύνη» / Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίων / Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ / έως 11.752,46€  / έως 07-10-2023

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

 Πρωτεύουσα συμβολή στη συλλογή δεδομένων εμπλουτισμένων οδικών δικτύων, ιχνών δρομολογίων και ενσωμάτωση αλγορίθμων για δρομολόγηση οχημάτων με συνεκτίμηση  πολλαπλών κριτηρίων που συσχετίζονται με προτιμήσεις των χρηστών και τις απαιτήσεις των διαχειριστών στόλου οχημάτων σε δύο προϊόντα:

α) Λογισμικό διαχείρισης web ή cloud app που θα διατίθεται για αγορά εφάπαξ ή ως υπηρεσία (software as service) για σχολικές μετακινήσεις σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και σε Δήμους είτε Περιφέρειες για δημόσια σχολεία.

β) Λογισμικό διαχείρισης web ή cloud app για τη σύσταση βέλτιστων μονοπατιών για τις ανάγκες τουριστικών φορέων.

Ενότητα Εργασίας

ΕΕ3: Ολοκλήρωση συστήματος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Α) Πτυχίο  Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού ΤΕΙ με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην «Πληροφορική & Επικοινωνίες» ή «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη» ή «Τεχνητή Νοημοσύνη» ή Β)  Δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίων ή Γ) Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
  • Αποδεδειγμένη γνώση των γλωσσών προγραμματισμού/περιβαλλόντων Python και C++ και Java και βαθιών νευρωνικών δικτύων (Caffe, TensorFlow, Keras, Pytorch και αντίστοιχων). 

Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΠΕ) στην «Πληροφορική & Επικοινωνίες» ή «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη» ή «Τεχνητή Νοημοσύνη»
  • Επιπλέον γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Επαγγελματική* εμπειρία σε τεχνολογίες: Apache Tomcat, XML, SQL, MySQL, PHP, Android/MACOS application development
  • Ερευνητική** εμπειρία στην ερευνητική περιοχή της Αναγνώρισης Προτύπων/Μηχανικής Μάθησης, Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους στα πεδία της Αναγνώρισης Προτύπων/ Μηχανικής Μάθησης, Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στα πεδία της Αναγνώρισης Προτύπων/Μηχανικής Μάθησης, Υπολογιστικής Νοημοσύνης, Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 71685 αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/97%CE%A1546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9F%CE%93%CE%99

https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga/71685-systasi-beltiston-monopation-me-pollapla-kritiria

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι στις 13/3/2023.