Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining AE δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.eurotraining.gr . Για την στελέχωση της κεντρικής Δομής της Αθήνας:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bid Manager για την υποβολή και συμβασιοποίηση έργων ΕΣΠΑ

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

 • Μελέτη, Σχεδιασμός, Προετοιμασία και Υποβολή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ κλπ.)
 • Σχηματισμός ενώσεων για υποβολή τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο του ν.4412/2016
 • Έλεγχος δικαιολογητικών με έμφαση στην Τεχνική-Επαγγελματική ικανότητα και στην Ομάδα Έργου
 • Συγγραφή και Editing Τεχνικών προσφορών
 • Διαδικασία Ερωτημάτων και υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Υποστήριξη νομικών σε προδικαστικές προσφυγές
 • Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με ενεργές Διακηρύξεις ή Προσκλήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Minimum 5ετής εμπειρία ως Bid Manager σε προγράμματα ΕΣΠΑ
 • απόφοιτος ΑΕΙ με επιθυμητό Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο
 • Διοικητικές ικανόητες
 • οικονομικές γνώσεις
 • άριστη γνώση ΤΠΕ, office 365, Excel
 • επιθυμητή γνώση δράσεων ΕΚΤ
 • άριστη γνώση αγγλικών

Η σχέση εργασίας θα είναι μισθωτή πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου στην κεντρική δομή της Αθήνας.

Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο hr@eurotraining.gr με θέμα: «Bid Manager»