Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, καλλιέργεια, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη Διεθνή Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την προβολή του Ιδρύματος στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας στο πεδίο της διδασκαλίας και της έρευνας.

Η πραγματοποίηση των στόχων αυτών επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων, με τη σύναψη και υλοποίηση Διμερών Συμφωνιών μεταξύ του Α.Π.Θ. και Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο, καθώς και με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Α.Π.Θ., η οποία υλοποιείται τόσο με το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ERASMUS όσο και με διάφορα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (COMENIUS, GRUNDTVIG, MINERVA, MUNDUS, TEMPUS, LINGUA κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε εδώ.