Πρόεδρος:
Ρέκανος Ιωάννης 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Ατρέας Νικόλαος

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας:
Μπίσκας Παντελής

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών:
Παπαευσταθίου Ιωάννης

Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών:
Κανταρτζής Νικόλαος

Προϊστάμενος Γραμματείας:
Μαυρίδου Ευδοξία

Τα Συλλογικά Οργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος και οι Γενικές Συνελεύσεις των τριών Τομέων.

Οι φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε όλα τα Συλλογικά Οργανα κατά ποσοστό, αριθμό και με αρμοδιότητες που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.