Τα Τμήματα

1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

2. Ιατρικής,

3. Μουσικών Σπουδών,

4. Δημοσιογραφίας  και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το

5. Τμήμα Λογιστικής και  Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΠΑΜΑΚ)  συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τo Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», που ιδρύθηκε αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Υπουργικής Απόφασης 116459/Β7/3-12-2003 (ΦΕΚ 1844/τΒ΄/10-12-2003) και  τροποποιήθηκε  με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 17366/Β7/22-3-2006 (ΦΕΚ 398 /τ.Β/3-4-2006) και στο εξής.Το ΔΔΠΜΣ που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία όλων των προαναφερθέντων τμημάτων, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων

Για να επιτύχει το σκοπό της πληρέστερης ειδίκευσης το ΔΔΠΜΣ οργανώνεται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:

Α.             Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Β.             Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και   Εφαρμογές

Γ.             Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή.

Ειδικότερα το γνωστικό αντικείμενο της πρώτης κατεύθυνσης  αφορά τις τεχνολογίες  των υπολογιστών  υψηλών επιδόσεων, παράλληλης επεξεργασίας, μηχανικής λογισμικού, υπολογιστικής νοημοσύνης, προηγμένων  διεπαφών ανθρώπου μηχανής και εικονικής πραγματικότητας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας, όπως είναι τα παγκόσμια συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η δεύτερη κατεύθυνση επικεντρώνεται σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα συσχετιζόμενων γνωστικών αντικειμένων στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων  τα ρομποτικά συστήματα, η  υπολογιστική νοημοσύνη,   η νευροεπιστήμη και η γνωστική ψυχολογία. Ο σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι η κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και ερευνητικά στην περιοχή   των εμπνευσμένων από τη βιολογία συστημάτων

Το γνωστικό πεδίο της τρίτης κατεύθυνσης επικεντρώνεται σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, που σχετίζονται με την επεξεργασία και μετάδοση ηχητικών και οπτικών σημάτων,  και αφορούν  μια πληθώρα επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενσωματώνουν τον ήχο, την εικόνα, το λόγο και τη μουσική ως αντικείμενο των ερευνών και της πρακτικής τους. Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε ειδικότητες πτυχιούχων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και επαγγελματικά στους τομείς της εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας οπτικοακουστικού υλικού.

Το ΔΔΠΜΣ απονέμει, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ.) στα «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις: α) Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο, β) Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές,  γ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή.  Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης   (ΜΔΕ.) ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα. Ο φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται  να παρακολουθήσει τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων  που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) .  Διαβάστε αναλυτικά στον “Κανονισμό Λειτουργίας“.