Πρόεδρος:
Παπαγιάννης Κ. Γρηγόριος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Λαμπρίδης Π. Δημήτριος

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας:
Λιτσαρδάκης Γεώργιος

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών:
Μητράκος Δημήτριος

Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών:
Γιούλτσης Τραϊανός

Προϊστάμενος Γραμματείας:
Μαυρίδου Ευδοξία

Τα Συλλογικά Οργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών) και οι Γενικές Συνελεύσεις των τριών Τομέων.

Οι φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε όλα τα Συλλογικά Οργανα κατά ποσοστό, αριθμό και με αρμοδιότητες που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.