Πρόεδρος:
Ρέκανος Ιωάννης 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Ατρέας Νικόλαος

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας:
Δημουλιάς Χάρης

Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών:
Πιτσιάνης Νικόλαος

Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών:
Καραγιαννίδης Γεώργιος

Προϊστάμενος Γραμματείας:
Μαυρίδου Ευδοξία

Τα Συλλογικά Οργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος και οι Γενικές Συνελεύσεις των τριών Τομέων.

Οι φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε όλα τα Συλλογικά Οργανα κατά ποσοστό, αριθμό και με αρμοδιότητες που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.